Reklamacje i zwroty


  1. W przypadku, gdy Użytkownik uzna, że muscoYoga  nie realizuje jakichkowiek usług zgodnie z przyjętymi zobowiązaniami, może złożyć reklamację. Użytkownik proszony jest o poinformowanie muscoYoga o uchybieniach tak, aby umożliwić muscoYoga ustosunkowanie się do nich.
  2. Reklamacje dotyczące działania Serwisu mogą być zgłaszane przez Użytkownika na adres siedziby muscoYoga lub drogą elektroniczną na adres hello@muscoyoga.com
  3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać imię i nazwisko Użytkownika, oraz adres email użyty przy rejestracji i logowania w Serwisie, opis swoich zastrzeżeń, a także swoje żądanie,  podpis Użytkownika  – w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej.
  4. W przypadku, gdy reklamacja nie zawiera danych umożliwiających kontakt z Użytkownikiem, reklamację pozostawia się bez rozpoznania.
  5. Jeżeli reklamacja zawiera inne braki niż wskazane ust. 3 lub jeżeli będzie to konieczne do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, muscoYoga  poprosi /wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 dni, i zakres tego uzupełnienia z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu reklamację pozostawia się bez rozpoznania.
  6. muscoYoga niezwłocznie potwierdza wpłynięcie reklamacji.
  7. muscoYoga udziela odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej lub w formie elektronicznej, jeśli w takiej formie złożono reklamację lub Użytkownik wyraził zgodę na odpowiedź w tej formie, w terminie 30 dni od dnia jej złożenia.
  8. W przypadku nierozpatrzenia reklamacji w terminie 30 dni od dnia jej wniesienia, uważa się, że reklamacja została uwzględniona.